Dług

dlugDług to świadczenie – obowiązek, wynikające ze stosunku zobowiązaniowego, które dłużnik jest zobowiązany spełnić na rzecz wierzyciela.

Dług jest antonimem wierzytelności, jednak w języku prawniczym sformułowania tego używa się głównie dla scharakteryzowania pozycji dłużnika.

Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a także, jeśli istnieją ustalone zwyczaje w tym zakresie, w sposób im odpowiadający. W ten sam sposób powinien współdziałać wierzyciel.

Zgodnie z przepisem art. 519 kodeksu cywilnego, dług może zostać przeniesiony na osobę trzecią poprzez umowę. Przeniesienie długu wymaga zgody wierzyciela, jeśli umowa zawarta jest między dłużnikiem i osobą trzecią lub zgody dłużnika jeśli umowa o przejęcie długu zawierana jest między wierzycielem a osobą trzecią.

W języku potocznym mylone bywa przejęcie długu z cesją wierzytelności, uregulowaną w art. 509 kodeksu cywilnego, podczas gdy przejęcie długu jest w swej istocie przejęciem obowiązków, a cesja wierzytelności zbyciem praw. Podmiot, który kupuje wierzytelność, wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki wierzyciela.

Dłużnik to osoba zobowiązana do spełnienia świadczenia na rzecz innej osoby (wierzyciela) na podstawie łączącego je stosunku zobowiązaniowego. W postępowaniu egzekucyjnym w administracji odpowiednikiem dłużnika jest zobowiązany.

Umorzenie długu to dobrowolne anulowanie całości lub części zadłużenia w ramach porozumienia umownego pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Umorzenie długu może nastąpić w wyniku pozytywnej odpowiedzi wierzyciela na prośbę dłużnika, w której zawarte zostały obiektywne argumenty uzasadniające brak możliwości spłaty zadłużenia.

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna to pożyczka, której głównym zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości, do której pożyczkobiorca ma prawo własności (nieruchomość taka nie może być obciążona kredytem). Na ogół pożyczka hipoteczna ma charakter długoterminowy (ok. 15-20 lat), a jej wartość wynosi ok. 70% wartości zastawionej nieruchomości (w szczególnych przypadkach może sięgać do 100% […]
pozyczka hipoteczna