Doradca finansowy

doradca finansowyDoradca finansowy to zawód wykonywany przez niezależnych, nie związanych z żadną konkretną instytucją finansową profesjonalistów, których rolą jest przede wszystkim przekazanie klientowi merytorycznej wiedzy na temat ochrony jego majątku.

Doradca Finansowy, według FECIF to wszechstronnie wykształcony specjalista, którego celem jest ochrona majątku i bezpieczeństwo finansowe Klienta, poprzez analizę jego potrzeb, dobór produktów do realizacji celów finansowych, zapewnienie płynności finansowej oraz przygotowanie Klienta do skorzystania z usług instytucji finansowej. Doradca Finansowy nie jest Pośrednikiem Finansowym.

Profesjonalny doradca finansowy – zarówno zależny, związany z instytucjami finansowymi, jak niezależny – kontakt z klientem zaczyna od wywiadu kompleksowo określającego potrzeby i oczekiwania klienta odnośnie do inwestowania zgromadzonego kapitału, zabezpieczenia siebie i swojej rodziny, oczekiwań względem przyszłej emerytury, potrzeb w zakresie ubezpieczeń (majątkowych, zdrowotnych, życiowych) nabywania dóbr itp.

Niezależny doradca finansowy, NDF – tzn. nie związany z instytucją finansową, powinien przekazywać klientowi merytoryczną wiedzę, nie sugerując jednak zakupu produktów konkretnej instytucji. Dając klientowi fachową wiedzę przygotowuje go do samodzielnego wyboru produktów, spośród dostępnych na rynku (np. kredyty, pożyczki, ubezpieczenia, jednostki uczestnictwa, lokaty itp.).

Komisja Nadzoru Finansowego pracuje obecnie nad koncepcją zmiany przepisów, która z jednej strony nie pozwalałaby sprzedawcom usług finansowych stwarzać pozorów, że doradzają klientowi, a z drugiej strony nie wprowadzała biurokratycznych barier niezgodnych z zasadą swobody działalności gospodarczej.

Doradcy finansowi a doradcy inwestycyjni:
Pojęcie doradcy finansowego bywa mylone z prawnie chronionym tytułem doradcy inwestycyjnego.

Doradca inwestycyjny to osoba, która zdała egzamin organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz została wpisana na listę doradców inwestycyjnych, uprawniona m.in. do zarządzania aktywami funduszy inwestycyjnych oraz doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstw, działalności związanej z łączeniem, podziałem oraz przejmowaniem innych podmiotów.

Kryptowaluta

Kryptowaluta, rzadziej waluta kryptograficzna, bądź wirtualna moneta to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu („portfelami”) w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne […]
kryptowaluta