Emerytura

emeryturaEmerytura to comiesięczne świadczenie pieniężne przysługujące ubezpieczonemu, który zaprzestał aktywności zawodowej, za przepracowanie określonej liczby lat i po osiągnięciu określonego wieku. Wiek emerytalny może być zróżnicowany w zależności od płci oraz od warunków zatrudnienia albo zatrudnienia w szczególnym charakterze.

System emerytalny to organizacja sposobu realizowania wypłaty świadczeń emerytalnych. Możemy rozpatrywać w skali mikro- i makroekonomicznej. W skali mikroekonomicznej jest narzędziem wyrównywania poziomu konsumpcji w trakcie życia danej osoby poprzez odpowiednią alokację części dochodu na rzecz składek emerytalnych. Natomiast w skali makroekonomicznej jest narzędziem podziału bieżącego PKB generowania kapitału w formie oszczędności, w uproszczeniu, między pokolenie pracujących i pokolenie emerytów.

Głównymi celami systemów emerytalnych są:

zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego osobom w starszym wieku,
stworzenie mechanizmu, który pozwala na wyrównanie poziomu konsumpcji w czasie trwania życia danego człowieka,
zabezpieczenie przed zbyt wysokim spadkiem poziomu dochodów i dobrobytu ludzi w czasie starości,
łagodzenie przejawów niedostatku i biedy poprzez odpowiednią redystrybucję majątku i dochodów,
wzrost gospodarczy poprzez odpowiednie funkcjonowanie rynku pracy i rynku kapitałowego, zachęcając do oszczędzania.

Emeryt w dowolnej chwili może zdecydować o zawieszeniu wypłacania świadczenia emerytalnego i podjąć pracę. Zawieszenie świadczenia emerytalnego oznacza całkowite zaprzestanie wypłacania mu emerytury, jedynym źródłem jego dochodu będzie wynagrodzenie wypłacane z tytułu pracy zawodowej. Praca podjęta po przejściu osoby uprawnionej na emeryturę jest oskładkowana analogicznie do pracy świadczonej przed przejściem na emeryturę.

Emerytom kontynuującym zatrudnienie w dotychczasowej firmie, bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez niego z tytułu zatrudnienia, wypłacanie emerytury zostanie zawieszone przez ZUS. Po rozwiązaniu umowy o pracę, za zgodą pracodawcy, emeryci mogą ponownie się zatrudnić, w dalszym ciągu pobierając emeryturę.

Renta

Renta to okresowe świadczenie pieniężne wypłacane regularnie przez instytucję ubezpieczeniową osobom, które są czasowo lub stale niezdolne do wykonywania pracy zawodowej. Wypłacane jest w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. Renta rodzinna – świadczenie pieniężne uzyskiwane przez członków rodziny w związku ze śmiercią jednego z członków rodziny. Świadczenie to może przysługiwać zarówno […]
renta