Kredyt gotówkowy

kredyt gotowkowyKredyt gotówkowy to kredyt w całości wypłacany w gotówce. Gotówka to forma pieniądza w fizycznej postaci: monety i banknoty, charakteryzująca się najwyższym stopniem płynności.

W podziale kredytów według formy płatności wyróżnia się kredyt gotówkowy i bezgotówkowy. Przykładem kredytów gotówkowych są:

Kredyt lombardowy:
Stopa lombardowa – określa cenę, po której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych.

W Polsce stopę kredytu lombardowego określa Rada Polityki Pieniężnej.

Stopa lombardowa była podstawą do określenia maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek – zgodnie z przepisami tzw. ustawy anty lichwiarskiej od 20 lutego 2006 roku do 31 grudnia 2015 roku maksymalna wysokość odsetek nie mogła przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej.

Od 1 stycznia 2016 roku odsetki maksymalne określane są w odniesieniu do stopy referencyjnej NBP na podstawie art. 359 Kodeksu cywilnego.

Kredyt studencki:
Kredyt studencki to kredyt udzielany studentom, na korzystniejszych niż normalne warunkach dla kredytobiorcy. Charakteryzuje się na ogół niskimi stopami procentowymi i odroczoną spłatą pożyczonej kwoty. Dodatkowo kredyty studenckie wymagają podżyrowania spłaty przez rodziców a sama wypłata odbywa się w tzw. transzach. Kredytobiorca zwykle zaczyna spłacać pożyczkę z chwilą rozpoczęcia aktywności zawodowej.

Kara umowna

Jest to klauzula, którą strony mogą umieścić w umowie cywilnoprawnej. W klauzuli tej strony mogą postanowić, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, nastąpi poprzez zapłatę określonej sumy. Ustawa wyraźnie stanowi jednak, że dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary […]
kara umowna