Kredyt hipoteczny

kredyt hipotecznyKredyt hipoteczny to długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku kredytującego na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości.

W Polsce kredyt hipoteczny to zbiór różnego rodzaju kredytów opartych o wpis w księdze wieczystej w dziale IV. Do grupy kredytów hipotecznych zalicza się: kredyt mieszkaniowy, kredyt budowlany-hipoteczny, kredyt konsolidacyjny i pożyczka hipoteczna.

Podstawowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka, ale nie jedynym. Kredytobiorca ręczy swoim majątkiem obecnym i przyszłym oraz swoimi dochodami obecnymi i przyszłymi. Górną granicą ewentualnych roszczeń banku jest wartość hipoteki.

Kredyty hipoteczne to nie tylko kredyty na budowę domu czy zakup mieszkania. Rodzajów kredytów hipotecznych jest więcej. Takimi produktami są: kredyt hipoteczny konsolidacyjny, kredyt hipoteczny refinansowany oraz pożyczka hipoteczna.

Kredyt hipoteczny konsolidacyjny pozwala na połączenie kilku kredytów w jeden – dzięki temu mamy jedno zobowiązanie i jedną ratę a nie tak jak dotychczas kilka.
Kredyt hipoteczny refinansowany ma na celu spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu na korzystniejszych warunkach niż w poprzednim zobowiązaniu.
Pożyczka hipoteczna pozwala na uzyskanie środków na dowolny cel z zabezpieczeniem w postaci hipoteki ustanowionej na nieruchomości Klienta.

Całkowity koszt kredytu hipotecznego zależy od wielu czynników, z których głównym są odsetki naliczane od kapitału pozostałego do spłaty. Pozostałe koszty to:
Prowizja bankowa
Ustanowienie hipoteki (wpisem w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd)
Koszty notarialne
Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości jej nie posiadających lub przy wydzieleniu odrębnego lokalu w nieruchomości
Ubezpieczenie od zdarzeń losowych z cesją praw z polisy na bank kredytujący (niezbędna w całym okresie kredytowania w odróżnieniu od ubezpieczenia kredytu – tylko do momentu ustanowienia hipoteki)
Ubezpieczenie na życie z cesją na rzecz banku (coraz częściej i chętniej stosowane przez banki)
Całkowity koszt kredytu (CKK) – suma wszystkich kosztów związanych z kredytem.

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy to kredyt w całości wypłacany w gotówce. Gotówka to forma pieniądza w fizycznej postaci: monety i banknoty, charakteryzująca się najwyższym stopniem płynności. W podziale kredytów według formy płatności wyróżnia się kredyt gotówkowy i bezgotówkowy. Przykładem kredytów gotówkowych są: Kredyt lombardowy: Stopa lombardowa – określa cenę, po której bank […]
kredyt gotowkowy