Oszczędzanie

oszczedzanieOszczędzanie to proces, który prowadzi do powstawania oszczędności.

Wyróżnić można następujące motywy oszczędzania:

przezornościowy (sfinansowanie nieprzewidzianych, nagłych, ale koniecznych wydatków w przyszłości lub zabezpieczenie poziomu dochodów na emeryturze),
konsumpcyjny (zakup droższych dóbr trwałego użytku w przyszłości),
transakcyjny, płynnościowy – (utrzymanie płynności regulowania zobowiązań),
spekulacyjny (związany ze zwiększaniem wartości zgromadzonych oszczędności).

Oszczędności – zasoby pieniężne, które nie zostały w danym momencie przeznaczone na zakup dóbr i usług konsumpcyjnych (zaspokajających bieżące potrzeby nabywców). Inaczej ujmując jest to wartość dochodu pomniejszona o wartość konsumpcji.

Oszczędności dzieli się na prywatne i publiczne.

Oszczędności prywatne – oszczędności gospodarstw domowych lub przedsiębiorstw;
Oszczędności publiczne – oszczędności państwa (nadwyżka budżetowa).

Oszczędzanie a inwestowanie
Podstawową różnicą między inwestowaniem i oszczędzaniem jest występujące ryzyko. Przy oszczędzaniu (i instrumentach finansowych związanych z oszczędzaniem) ryzyko jest względnie niewielkie – przy inwestowaniu ryzyko jest znacznie większe (ryzyko straty zysków, ryzyko straty zainwestowanego kapitału, a w skrajnych sytuacjach nawet ryzyko straty przewyższającej zainwestowany kapitał).

Finanse prywatne

Finanse prywatne – finanse przedsiębiorstw, finanse prywatnego sektora towarów i usług niefinansowych to grupa zjawisk i procesów związanych z gromadzeniem, podziałem oraz wydatkowaniem zasobów pieniężnych w gospodarce, realizowanych przez przedsiębiorstwa niefinansowe. Dotyczy najbardziej istotnej grupy podmiotów z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki (wytwarza znaczącą część produktu krajowego brutto) i obejmuje następujące […]
finanse prywatne