Pośrednictwo finansowe

posrednictwo finansowePośrednictwo finansowe, wchodzi w skład działalności usługowej, i zajmuje się ono pośrednictwem pieniężnym. Do zadań pośrednictwa finansowego należą: gromadzenie środków pieniężnych, papierów wartościowych oraz ich ponowna dystrybucja. Samo pośrednictwo finansowe rozumie się jako wyrównywanie popytu i podaży kapitału pieniężnego o zróżnicowanej strukturze czasowej, walutowej, kwotowej i przestrzennej.

Instytucje pośrednictwa finansowego różnią się rodzajem ponoszonego ryzyka i sposobem przenoszenia tego ryzyka na swoich inwestorów:

Banki depozytowo-kredytowe – ponoszą ryzyko kredytowe, walutowe i stopy procentowej
Instytucje ubezpieczeniowe – ponoszą ryzyko ubezpieczeniowe, kredytowe, stopy procentowej i walutowe.
Instytucje pożyczkowe – ponoszą ryzyko kredytowe, stopy procentowej i walutowe.
Fundusze emerytalne i inwestycyjne – przenoszą własne ryzyka kredytowe na inwestorów
Fundusze venture capital i private equity – przenoszą własne ryzyka kredytowe na inwestorów
Instytucje rynków finansowych – giełdy, maklerzy, doradcy inwestycyjni itp. – nie ponoszą ryzyka kredytowego

Piramida finansowa

Piramida finansowa to struktura finansowa, w której zysk konkretnego uczestnika jest bezpośrednio uzależniony od wpłat późniejszych uczestników, stojących niejako niżej w tej strukturze. Mechanizm działania piramid finansowych polega na pozyskiwaniu przez ich założycieli jak największej liczby uczestników, którzy – zachęceni obiecywanymi zyskami – wpłacają im pieniądze. W praktyce rzadko są […]
piramida finansowa